1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego tlncglobal.com jest SNC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej SNC Group) z siedzibą w Radomiu, ul. Mostowa 47, 26-600 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000553288, NIP: 9482603462, REGON: 361286123.
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu programów coachingowych, szkoleń oraz gadżetów firmowych. Regulaminowi podlegają wszystkie wyżej wymienione usługi oraz produkty.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji
o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach
5. Uczestnicy wszystkich programów coachingowych oraz szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez SNC Group oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. SNC Group zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez spółkę programami coachingowymi lub szkoleniami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Uczestnicy wszystkich programów coachingowych i szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez SNC Group oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z programów coachingowych lub szkoleń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
7. SNC Group będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania programów coachingowych i szkoleń.
8. Poprzez udział w programach coachingowych i szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy program coachingowy bądź szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). SNC Group nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką programu coachingowego/ szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami osoby prowadzącej.
9. Osoby biorące udział w programach coachingowych lub szkoleniach oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
10. SNC Group, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i współpracowników firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
11. Promocje organizowane przez SNC Group, rabaty oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
12. Uczestnicy programów coachingowych i szkoleń SNC Group oświadczają,iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w programach coachingowych i szkoleniach SNC Group, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty SNC Group.
14. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 10, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w programach coachingowych dostosowanych do ich grupy wiekowej, organizowanych przez SNC Group, wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
15. Osoby uczestniczące w programach coachingowych oraz szkoleniach SNC Group wyrażają zgodę na przygotowanie w ich imieniu dostępu do badania CSF® Instytutu Gallupa oraz wykorzystanie jego wyniku do opracowania odpowiedniego raportu.
16. Osoby uczestniczące w programach coachingowych oraz szkoleniach SNC Group wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników badania w celu prowadzenia zapisu danych statystycznych przez SNC Group.
17. SNC Group opiera swoje programy coachingowe oraz szkolenia na autorskich formułach, a także wykorzystuje narzędzia oraz know-how Instytutu Gallupa. SNC Group oświadcza, że nie jest oficjalnym przedstawicielem Instytutu Gallupa.
Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:
18. Umowa o świadczenie usług SNC Group może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na program coachingowy lub szkolenie bezpośrednio w siedzibie SNC Group oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez SNC Group.
19. Płatność za usługi SNC Group może być dokonana w formie:

a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie SNC Group, b) kartą kredytową lub debetową online, c) przelewu z konta bankowego, d) przelewu internetowego.

20. Jeżeli program coachingowy lub szkolenie nie zostanie zrealizowane z winy SNC Group, rozliczenie wpłaconej na rzecz SNC Group należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.
21. SNC Group i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia bądź rezygnację z dalszego realizowania programu coachingowego (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziałuw programie coachingowym lub szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia / programu coachingowego i czasu, w którym Uczestnik brał w nim udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas realizacji programu coachingowego bądź szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg programu coachingowego lub szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces realizacji usługi dla pozostałych uczestników. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu bądź zrealizować programu coachingowego – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego programu coachingowego lub szkolenia, a także przenieść na inny program coachingowy bądź szkolenie organizowane przez SNC Group. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
22. SNC Group zastrzega sobie prawo do odwołania programu coachingowego lub szkolenia z przyczyn od niej niezależnych, polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała przeprowadzić program coachingowy lub szkolenie, rezygnacji osoby przeprowadzającej program coachingowy lub szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miała mieć miejsce realizacja usługi, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miała mieć miejsce realizacja usługi (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego programu coachingowego / szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inny program coachingowy / szkolenie organizowane przez SNC Group, na zakup innych produktów w serwisie www.taisjalaudy.com lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy SNC Group oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania SNC Group adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
23. Zwrot należności uiszczonych na rzecz SNC Group następuje po otrzymaniu przez SNC Group podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
Tryb postępowania reklamacyjnego:
24. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
25. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@taisjalaudy.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
26. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane programu coachingowego/szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
27. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
28. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
29. Postanowienia pkt 21-25 nie mają zastosowania do konsumentów. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu
30. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

31. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.
32. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych koniecznych do prawidłowego działania funkcjonalności serwisu www.taisjalaudy.com, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
Postanowienia końcowe:
33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
34. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby SNC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
35. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
36. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.taisjalaudy.com. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
Konsumenci wyłączenia:
37. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kontakt@taisjalaudy.com lub drogą pocztową na adres SNC
Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, 12 piętro (Business Link, Zebra Tower). Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez SNC Group z ograniczoną odpowiedzialnością.
38. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: kontakt@taisjalaudy.com lub przesyłając ją listem na adres SNC Group w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by SNC Group mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
39. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
40. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

tlnc logo (białe)

ul. Mokotowska 1
Zebra Tower (8 piętro)
00-640 Warszawa
Poland

kontakt@tlncglobal.com

+48 22 229 03 34

Jedyna firma na świecie oferująca Consulting Strategiczny w oparciu o Mocne Strony, przy wykorzystywaniu unikatowego know-how Instytutu GALLUPA, w połączeniu z metodologią GeniusFormulaTM.

Copyright 2017 TLnC ©  All Rights Reserved